نروژی | ایتالیایی | انگلیسی | هزاره گی/ دری / فارسی | پښتو Norsk | Italiano | English | Hazaragi/ Dari/ Farsi | Pashto

Refugee Face

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home


بامیان بهترین مکان اسکی در سطح کشور

جمعه 7 مارس 2014, :نویسنده: نجیبه نوری - بامیان باستان

بامیان با داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی منحصربه فرد که دارد، میزبان هرگونه فعالیت توریستی بوده می تواند، که یکی از این جاذبه هاو فرصت ها سرد بودن برف گیر بودن بامیان هست که زمینه را برای هرگونه بازی زمستانی خصوصا اسکی بازی فراهمنموده است، با توجه به این پوتنشیل که بامیان دارد درآینده های نزدیک مورد توجه بیشتر خارجی ها قرار خواهد گرفت.

<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH334/skibamiyan-5baef.jpg' width='500' height='334' alt="" />

طبیعت و کوهای بامیان، مخصوصا سلسله کوه بابا یکی ازمکان های ویژه ای برای اسکی بازی درسطح کشور می باشد که ازچند سال بدینسو توجه عده از خارجی ها را جلب نموده و در دامنه این کوها به اسکی بازی می پردازند .
امسال نیزبه تاریخ 28 فبروری چهارمین دور از مسابقات اسکی در بامیان با اشتراک 17 تن از اسکی بازان خارجی و شش تن از جوانان بامیان برگزار شد که درنتجه علی شاه جوان بامیانی توانست مقام اول را کسب نماید، مقام دوم را یک اسکی باز خارجی ومقامسوم را نیز یک جوان بامیانی از آن خود نمودند. درین مسابقه عده زیادی از مردم و ومقامات دولتی اشتراک نموده بودند که درختم این مسابقه محمد آصف مبلغ معاون ولایت بامیان به برنده گان مسابقه اسکی جایزه اهدا نمودند ودرضمن گفت ما ازاشتراک اسکی بازان خارجی در بامیان استقبال می نموده و امیدواریم که درسال های آینده شاهد بشتر از اسکی بازان داخلی وخارجی باشیم.

<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH334/skibamiyan1-293cd.jpg' width='500' height='334' alt="" />

اسکی بازی دربامیان تنها محدود به مردان نمی شوند بلکه عده زیادی از خانم ها نیز به این ورزش علاقمند هستند به تاریخ اول مارچ بامیان همچنین شاهد مسابقه اسکی بین دختران بود که معصومه حسنی توانست برنده ای دور از مسابقات اسکی دربامیان شود .
این چهارمین سال است که مسابقه اسکی دربامیان برگزار می شود، تا حدودی بامیان برای خارجی ها به عنوان یکی ازمکان های مناسب برای اسکی بازی شهرت یافته است و اسکی بازانی زیادی از کشورهای مختلف اشتراک می نمایند .
<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH334/skibamiyan2-d03e1.jpg' width='500' height='334' alt="" />

از سال 2010 بدینسو اسکی بازی توسط موسسه آقاخان بخش اکوتوریزم و تمویل وحمایت میگردد و مدت چهارسال است که شش تن از جوانان بامیان توسط مربی خارجی به عنوان راهنمایی اسکی آموزش دیده اند و همچنین مدت دوسال می شود که به صورت کوتاه مدت عده از دختران بامیان نیز مهارت های ابتدائی اسکی بازی را آموزش دیده اند.
مدیریت اسکی بازی درسال های قبل توسط شرکت توریستی راه ابریشم بود اما بعد ازینکه اتحادیه توریزم در بامیان ایجاد گردیده است توسط این اتحادیه مدیریت می شود. اتحادیه توریزم بامیان مشتکل از یازده سکتور خصوصی مرتبط به توریزم است که است که قرار است توریزم بامیان را مدیریت نمایند.

گل حسین بایزاده رئیس شرکت توریستی راه ابریشم وعضو اتحادیه توریزم بامیان به کابل پرس گفت که: درنظرداریم درسال های آینده عده زیاد تری از اسکی بازان خارجی و داخلی را در بامیان جذب نمائیم تا ازین طریق بتوانیم درآمد مردم بامیان را افزاییش دهیم وهمچنین زمینه اشتغال زایی بیشتر فراهم نمائیم .

بامیان ولایتی هست سرد سیر ومعمولا شغل در بامیان فصلی بوده و عمدتا مردم بامیان درفصل زمستان بی کار می باشند، راه اندازی اسکی بازی و جذب اسکی بازان ملی و بین المللی زمینه خوبی هست برای اشتغال زایی که ازین طریق می توان برای عده شغل دوامدار ایجاد کرد.

<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH334/skibamiyan3-909d8.jpg' width='500' height='334' alt="" />

فرصت های مثل امنیت، روحیه صلح دوستی و مهمان پذیری خوب مردم بامیان درکنار جاذبه های تاریخی و طبیعی، زمینه ای خوبی را برای گردشگران داخلی وخارجی آماده ساخته اند که سالانه هزران تن ازین ولایت دیدن می نمایند.

<:voir_en_ligne:> : http://kabulpress.org/my/spip.php?a...

The Hazara, most Persecuted People in the World

 هزاره ها، سرکوب شده ترین مردم جهان

Kite Runner' film banned in Afghanistan

سانسور شده در افغانستان

Learn Norwegian  نروژی بیاموز

På vei

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
Kapittel 16
Kapittel 17

Flyktningkonvensjonen | Refugee  Convention | کنوانسیون پناهنده English  Norsk  دری

Norway is the most democratic country in the world!

Mirror websites: www.refugeeface.com www.refugeeface.net www.refugeeface.org www.refugeeface.eu www.flyktninger.com

  SOCIALIZE

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home

© 2011 Refugee Face | Flyktninger

Privacy | Term of use | Register | Login | Designed by IP Plans

The Universal Declaration of Human Rights: Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.