نروژی | ایتالیایی | انگلیسی | هزاره گی/ دری / فارسی | پښتو Norsk | Italiano | English | Hazaragi/ Dari/ Farsi | Pashto

Refugee Face

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home


یک خبرنگار سویدنی در کابل کشته شد

چهار شنبه 12 مارس 2014, :نویسنده: کاوه غرجی

یک خبرنگار سویدنی به نام نیلس هارنر امروز در کابل به قتل رسید.

این خبرنگار که برای رادیو سویدن کار می کرد امروزساعت 12 در کابل توسط افراد نا شناس کشته شد.


<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH283/1thalunxcgkvlffvny3i8q88hcos5qd089gphnckqgxg-8c232.jpg' width='500' height='283' alt="" />

نیلس هارنر از سال 2001 هر ساله دو یا سه بار به افغانستان سفر می کرد و در اخرین سفر خود می خواست از حمله چند ماه قبل طالبان به یک رستوارنت لبنانی در کابل گزارش تهیه کند. اما وقتی نزدیک این رستوارنت می شود توسط دو فرد مسلح به او شلیک می شود. هانر از ناحیه سر به شدت زخمی می شود و پیش از آنکه به بیمارستان برسد جان می دهد.
تا هنوز هیچ گروی مسولیت این حمله را به دوش نگرفته و عاملین این حمله نیز دستگیر نشده اند.
خبرگزاری های ناروی و سویدن از احتمال دست داشتن طالبان در این حمله می نویسند.

<:voir_en_ligne:> : http://kabulpress.org/my/spip.php?a...

The Hazara, most Persecuted People in the World

 هزاره ها، سرکوب شده ترین مردم جهان

Kite Runner' film banned in Afghanistan

سانسور شده در افغانستان

Learn Norwegian  نروژی بیاموز

På vei

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
Kapittel 16
Kapittel 17

Flyktningkonvensjonen | Refugee  Convention | کنوانسیون پناهنده English  Norsk  دری

Norway is the most democratic country in the world!

Mirror websites: www.refugeeface.com www.refugeeface.net www.refugeeface.org www.refugeeface.eu www.flyktninger.com

  SOCIALIZE

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home

© 2011 Refugee Face | Flyktninger

Privacy | Term of use | Register | Login | Designed by IP Plans

The Universal Declaration of Human Rights: Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.